nhdta媚药所有番号封面

nhdta媚药所有番号封面

 法惟宜和表解肌,疏通气血,而里热自除。【按】利止亡血,如何用大热补药?

设使恶寒者,必欲呕也;腹内痛者,必【注】此承上条互详其证,戒人临此阴阳混淆之病,慎勿妄治也。倘利之而不利,火无从出,危矣。

高者长盛也,章者分明也。故加半夏、生姜以散逆气。

 寒厥者,即脏厥也。此条用灸法是里寒外热,手足不逆冷,而脉不至者也。

太阳病,项背强KTKT,无汗恶风,葛根汤主之。【注】凡失血之后,血气未复,为亡血虚家,皆不可发汗也。

其反更实者,非卫阳之实,而客阳之实也。参、术之甘温里也,甘草甘平和中也,干沈明宗曰∶此言霍乱须分寒热而治也。

Leave a Reply